Bun venit pe site-ul Primariei Crișcior

Compartimentul Registrul Agricol / Cadastru

 

Compartiment Agricol

 

 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a făcut publice Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019. Normele sunt în vigoare din 4 septembrie 2015, data publicării în Monitorul Oficial nr. 675/2015.

Întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol se organizează conform celor prevăzute la art. 6 alin. (1) din O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările ulterioare.

Organizată la nivelul fiecărei localități, activitatea de completare este coordonată de secretarul localității care verifică și răspunde de modul de completare și ținere la zi a registrului agricol.

Document oficial de evidență primară unitară, registrul agricol conține date cu privire la gospodăriile populației și la societățile/asociațiile agricole, precum și la orice alte persoane fizice și/sau entități juridice care au teren în proprietate/folosință și/sau animale, și anume:

 • componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică;
 • terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele și categorii de folosință;
 • terenurile agricole aflate în folosință și modul de deținere a respectivelor suprafețe agricole;
 • modul de utilizare a suprafețelor agricole;
 • animalele domestice și/sau animalele sălbatice crescute în captivitate;
 • utilajele, instalațiile pentru agricultură și silvicultură, mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică existente la începutul anului;
 • aplicarea îngrășămintelor, amendamentelor și pesticidelor, utilizarea îngrășămintelor chimice la principalele culturi;
 • clădirile existente la începutul anului pe raza localității;
 • atestatele de producător și carnetele de comercializare eliberate/vizate;
 • mențiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale înaintate notarilor publici;
 • înregistrări privind exercitarea dreptului de preempțiune;
 • înregistrări privind contractele de arendare;
 • înregistrări privind contractele de concesiune/închiriere;
 • alte mențiuni.

 

 

Registrul agricol constituie sursă de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici în domeniile: fiscal, agrar, protecție socială, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar, școlar, servicii publice de interes local și altele asemenea.

Registrul agricol asigură baza de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetățenilor, cum ar fi:

 1. declararea și înscrierea în registrul agricol (informații aici);
 2. eliberare adeverință care atestă calitatea de proprietar de animale (informații aici);
 3. eliberarea/vizarea atestatelor de producător și eliberarea carnetelor de comercializare, în vederea valorificării de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse (informații aici);
 4. eliberare copie plan cadastral necesar înregistrării în Cartea Funciară (informații aici);
 5. înregistrarea contractelor de arendare (informații aici);
 6. eliberarea adeverințelor de stare materială (venituri) necesare pentru angajare, spital, notariat, expertiză, Casa de Pensii, Judecătorie etc. (informații aici);
 7. eliberarea adeverințelor după registrul agricol necesare pentru:
 • depunerea dosarului de ajutor social, alocații copii si complementare;
  • pentru eliberarea cărții de identitate;
  • necesare pentru obținerea de venituri (APIA, împrumuturi bancare);
 1. eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă, ca dovadă a adresei de domiciliu.

 

Registrul agricol, atât cel pe suport hârtie, cât și cel în format electronic, se deschide pe o perioadă de 5 ani, realizându-se în mod obligatoriu corespondența la nivelul aceleiași autorități a administrației publice locale atât cu poziția din registrul agricol pentru perioada anterioară, cât și cu numărul din rolul nominal unic ce îl privește pe contribuabilul respectiv.

Furnizarea datelor cu caracter personal în cazul persoanelor fizice care fac obiectul înregistrării în registrul agricol se asigură prin grija serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor, la cererea primarilor, în scopul exercitării atribuțiilor legale, fără plata vreunei taxe sau a vreunui tarif, organizarea registrului agricol având caracterul unei acțiuni de interes public.

Înscrierea datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și a schimbării categoriei de folosință se poate face numai pe bază de documente anexate la declarația făcută sub semnătura capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, sub sancțiunea nulității.

În cazul în care nu există documente, înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și a schimbării categoriei de folosință se poate face pe baza declarației date sub semnătura capului gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, sub sancțiunea nulității. Aceste declarații pot fi date, potrivit opțiunii persoanei fizice obligate să declare în registrul agricol, în fața secretarului localității, în fața notarului public sau la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.

Ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de folosință a acestora, la clădiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri deținute în proprietate ori în folosință, după caz, de natură să conducă la modificarea oricăror impozite și taxe locale prevăzute de titlul IX din Codul fiscal, funcționarii cu atribuții privind completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele agricole au obligația de a comunica aceste modificări funcționarilor din compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data modificării.

Contravenții

 

Potrivit art. 20 din O.G. nr. 28/2008, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice:

 • refuzul de a prezenta primarului, prefectului sau persoanelor împuternicite de aceștia documentele și evidențele necesare în vederea verificării realității datelor;
 • nedeclararea, la termenele stabilite și în forma solicitată, a datelor care fac obiectul registrului agricol;
 • neîndeplinirea de către personalul din aparatul de specialitate al primarului cu atribuții în domeniu a obligațiilor ce decurg din ordonanță.

 

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close