Bun venit pe site-ul Primariei Crișcior

Anunt pentru ocuparea postului de secretar general al UAT Criscior

26 iulie 2021

ANUNT

 

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizat în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primaria comunei Criscior  organizeaza  concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de secretar general al comunei Criscior.

            Conditii generale:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevezute de art.465 alin 1 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

           Conditiile specifice de participare

– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;

– absolvent cu diplomă de studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

          Perioada de depunere a dosarelor 27.07.2021 – 16.08.2021

          Proba scrisă va fi 27.08.2021 ora 10,00.

           Continutul dosarului de concurs

 1. a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
  b) curriculum vitae, modelul comun european;
  c) copia actului de identitate;
  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
  e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  (f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
  g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  h) cazierul judiciar;
  i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

           Bibliografie

 1. Constitutia Romaniei, republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare ulterioare ;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,               republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

Persoana de contact pentru preluarea dosarelor este doamna Tebies Ramona Nicoleta , consilier achizitii publice in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Criscior ,  telefon  0254 617367 , fax 0254 616366  si adresa de email prim.criscior@yahoo.com.

 

Cu stima,

PRIMAR

FURDUI OVIDIU ILIE

Last modified: 26 iulie 2021

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close